algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2023

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:

Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij ‘controle’ betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemgerechtigd zijn voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteit.

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

Land verwijst naar Singapore

Bedrijf (in deze Overeenkomst “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar Immediate Maximum Ltd.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Dienst verwijst naar de Website.

Algemene voorwaarden (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekenen deze Algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Sociale-mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij worden geleverd en die door de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.

Website verwijst naar Immediate Maximum, toegankelijk vanaf dit adres

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, indien van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Dienst en de overeenkomst die tussen U en het Bedrijf geldt. In deze Algemene Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de Service.

U geeft aan dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat personen onder de 18 jaar niet toe de Dienst te gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u de applicatie of de website gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Gebruikersaccounts

Wanneer u bij ons een account aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die juist, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op Onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of acties onder Uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij Onze Dienst is of bij een Socialemediadienst van derden.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet wettig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop de rechten van een andere persoon of entiteit anders dan U rusten zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud (met uitzondering van de inhoud die door u of andere gebruikers wordt geleverd), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het bedrijf en zijn licentiegevers.

De Service wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten van zowel het land als het buitenland.

Onze handelsmerken en handelsopmaak mogen niet worden gebruikt in verband met welk product of dienst dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij adviseren u ten zeerste om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze Algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging eindigt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de service.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en al zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk via de Service heeft betaald of tot 100 USD. als u niets via de Dienst hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of vervolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die bij de Dienst wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het rechtsmiddel zijn essentiële doel niet bereikt.

Sommige staten staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn tot de grootst mogelijke mate toegestaan ​​door de wet.

Disclaimer “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR”.

De Service wordt aan u geleverd “AS IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten en defecten, zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn dochterondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking op het voorgaande biedt het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet het op geen enkele wijze toe dat de Service aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zal functioneren zonder onderbreking voldoen aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geven noch het Bedrijf, noch enige leverancier van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarop zijn opgenomen; (ii) dat de Dienst ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Dienst, de servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens het Bedrijf vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in dit artikel zijn uiteengezet, worden toegepast in de ruimste mate die afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

De wetten van het Land, met uitzondering van de conflictregels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als u zich zorgen maakt of geschillen heeft over de Dienst, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU).

Als u een consument in de Europese Unie bent, profiteert u van alle verplichte bepalingen van de wetgeving van het land waar u woonachtig bent.

De wettelijke naleving van de Verenigde Staten

Jij vertegenwoordigt en waarborgt dat (i) U bevindt zich niet in een land dat onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een “terroristenondersteunend” land, en (ii) U staat niet vermeld op een lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkte partijen.

Scheidbaarheid en kwijtschelding

Deelbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling voor zover mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving, en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Vrijstelling

Tenzij hierin bepaald, zal het onvermogen om een ​​recht uit te oefenen of om nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden te eisen, geen invloed hebben op het vermogen van een partij om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestaties op enig moment daarna te eisen, noch zal het afstand doen van een inbreuk een afstand doen van elke volgende overtreding.

Vertaalinterpretatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn mogelijk vertaald als Wij ze via onze Dienst voor U beschikbaar hebben gesteld. U stemt ermee in dat in geval van een geschil de originele Engelse tekst prevaleert.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken van ons bepaald.

Door Onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de website en de dienst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: [email protected]

Door deze pagina op onze website te bezoeken.